Kampania PUZELEK

Według wielu badań osoby z Zespołem Aspergera częściej niż osoby neurotypowe cechuje ponadprzeciętny iloraz inteligencji.
Zdecydowanie mocną Ich stroną jest umiejętność zapamiętywania, logicznego myślenia, zaangażowania w tematyce Ich interesującej – ponad przeciętna wiedza w tym zakresie.
Określane są jako osoby bardzo uczciwe i prawdomówne, a pomimo to postrzegane są jako „dziwne” i „niewychowane”.
Zarówno dzieci jak i dorośli z ZA doświadczają dyskryminacji, odrzucenia i permanentnego niezrozumienia zarówno w placówkach oświatowych, wśród sąsiadów, bibliotekach, restauracjach, kinach, muzeach itd.
Jako bardzo wartościowi, często utalentowani specjaliści w swej dziedzinie nie mogą znaleźć pracy. Dorosłe Asy podczas rozmowy kwalifikacyjnej często wydają się „dziwne” przez co pracodawcy tracą okazję pozyskania oddanego i zaangażowanego pracownika.
Tracą na tym zarówno osoby z ZA jaki i pracodawcy.
Jest to nieświadome wykluczenie zawodowe, czyli brak wiedzy na temat Zespołu Aspergera wśród pracodawców i osób prowadzących rekrutację, co skutkuje eliminacją kandydata na podstawie pobieżnych obserwacji zachowania np. osoby z zespołem Aspergera najczęściej unikają kontaktu wzrokowego, uznając go za niepotrzebny a nawet rozpraszający je.
Stosowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej pytania często są po prostu dyskryminujące dla osób z ZA, ponieważ osoby te najczęściej nie rozumieją sarkazmu, niedopowiedzeń, a brak precyzji w pytaniu jest dla nich wielkim kłopotem (zwykle też dlatego, że posiadana przez nich wiedza jest bardzo rozległa i polecenie „wymień kilka…” powoduje nadmiar odpowiedzi).

Czytaj dalej Kampania PUZELEK

Fundacja „Skrzydła mamy” – czas start!

Jesteśmy na początku naszej drogi jako Fundacja.
Gotowi do rozwinięcia skrzydeł i do przyjęcia pod nasze skrzydła wszystkich, którzy chcą i potrzebują pomocy, zmian w swoim życiu.

Wiemy, że nie ma niegrzecznych dzieci, są za to takie, które potrzebują nieco innego podejścia i zrozumienia.

Będziemy dzielić się siłą, wspierać rodziców i dzieci, którym życie dało większe i trudniejsze wyzwania.

Jeśli jako rodzic „trudnego dziecka” czujesz się zagubiony, zmęczony, sfrustrowany – znajdziesz u nas siły i wsparcie.

Szczególnie wspieramy dzieci z Zespołem Aspergera i ich rodziny oraz działamy na rzecz zrozumienia czym jest Zespół Aspergera. Chcemy aby ludziom ze spektrum autyzmu żyło się łatwiej.

Poza tym celami Fundacji są:

  • działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin;
  • wspieranie dzieci z trudnościami rozwojowymi, także bez diagnozy, oraz wspieranie rodzin z trudnościami wychowawczymi;
  • działalność na rzecz dialogu, współpracy, wzajemnego wysłuchania pomiędzy rodzicami a placówkami edukacyjnymi;
  • propagowanie wiedzy i zrozumienia osób z niepełnosprawnościami, w tym niepełnosprawnościami ukrytymi;
  • podejmowanie działań prowadzących do powstania lokalnej sieci pomocy osobom z niepełnosprawnościami ukrytymi i ich rodzinom;
  • organizowanie form aktywnego wypoczynku dla rodzin;
  • działalność na rzecz wzrostu zatrudnienia oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu zawodowemu i społecznemu w rodzinach dzieci niepełnosprawnych;
  • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym także wśród rodziców opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi;
  • działalność na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych i społeczności lokalnych.